سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سومین جشنواره شیخ طوسی با عنوان حقوق اسلام  
ارزیابی کتب و مقالات  
1379/01/01 
 
علمی نظارتی  
همکاری 
جشنواره علمی شیخ طوسی با عنوان تمدن اسلامی مرکز جهانی  
ارزیابی کتب و مقالات  
1380/01/01 
 
علمی نظارتی 
همکاری 
دانشگاه مفید  
کارشناس پژوهشی حقوق  
1378/07/01 
1380/03/31 
علمی ،پژوهشی  
همکاری 
دانشگاه مفید  
مدیر دفتر همکاری های پژوهشی  
1380/07/01 
1383/03/10 
علمی اجرایی 
همکاری 
دانشگاه مفید  
دبیر انتخاب کتب برتر حقوق بشر در اسلام  
1382/07/01 
1383/03/31 
علمی و اجرائی  
همکاری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  
دبیر انتخاب کتب برتر حقوق بشر در اسلام  
1382/01/01 
1383/01/01 
اجرائی  
همکاری 
دانشگاه مفید  
کارشناس پژوهشی حقوق  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه مفید  
مدیر دفتر همکاری های پژوهشی  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات حقوق تطبیقی 
مدیر 
 
 
مدیر  
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم , دانشگاه مفید  
مدرس 
1377/07/01 
ادامه دارد 
حقوق بین الملل عمومی 1 و 2 
تدریس 
دانشگاه مفید  
مدرس 
1378/07/01 
 
حقوق اساسی (کلیات) 
تدریس 
دانشگاه مفید  
مدرس 
1377/07/01 
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم / دانشگاه مفید  
مدرس 
1379/07/01 
1380/03/31 
حقوق بین الملل خصوصی 
تدریس 
دانشگاه مفید / دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم  
مدرس 
1374/07/01 
 
متون اسلامی به زبان عربی 
تدریس 
دانشگاه مفید -مرکز تخصصی قضا 
مدرس 
1379/07/01 
1380/03/31 
متون حقوقی به زبان عربی 
تدریس 
دانشگاه مفید - دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1377/07/01 
1379/03/31 
قواعد فقه .متون فقه .اصول فقه 
تدریس 
دانشگاه مفید - پردیس قم- دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
1384/07/01 
 
حقوق بین الملل اسلامی 
تدریس 
دانشگاه مفید -مرکز تخصصی قضا 
مدرس 
1384/07/01 
ادامه دارد 
حقوق سازمانهای بین المللی 
تدریس 
دانشگاه مفید- مرکز تخصصی قضا- دانشکده اصول الدین 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حقوق تطبیقی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
حقوق همبستگی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
حقوق کودک 
تدریس 
مرکز تخصصی قضا 
مدرس 
 
 
حقوق بشر در اسلام 
تدریس 
دانشگاه مفید . دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مبانی علم حقوق 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
حقوق دیپلماتیک و کنسولی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
ادامه دارد 
سازوکارهای بین المللی حقوق بشر 
همکاری 
دانشگاه مفید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
دبیر انتخاب کتب برتر حقوق بشر در اسلام  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم  
مدرس 
1375/07/01 
1378/03/31 
آشنایی با علوم اسلامی  
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد قم  
مدرس 
1377/07/01 
1378/03/31 
انسان شناسي  
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد قم  
مدرس 
1378/07/01 
1379/03/31 
اخلاق اسلامی  
تدریس 
دانشگاه مفید  
مدرس 
1377/07/01 
 
حقوق بین الملل عمومی  
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم  
مدرس 
 
 
حقوق بین الملل عمومی  
تدریس 
دانشگاه مفید  
مدرس 
1378/04/01 
 
حقوق اساسی (کلیات)  
تدریس 
دانشگاه مفید  
مدرس 
1377/03/31 
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم  
مدرس 
1379/04/01 
 
حقوق بین الملل خصوصی  
تدریس 
دانشگاه مفید  
مدرس 
1384/03/31 
 
سازمانهایی بین المللی