سوء استفاده از مصونیت های دیپلماتیک و ضمانت اجرایی آن در حقوق بین الملل
54 بازدید
محل نشر: مجله نامه مفید شماره 33 آبان 1381 (33 صفحه - از 133 تا 165)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از تازه ترین مباحث حقوق بین الملل در عرصه حقوق دیپلماتیک، سو استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک است. در تحقیق حاضر، نخست مفهوم مصونیت تبیین شده و اسناد حقوق دیپلماتیک معرفی می شود. پس از آن مبانی فلسفی و حقوقی اعطای مصونیت به نمایندگان دولتها بررسی می شود. از این طریق هدف از سو استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک روشن گردیده و دو اصل «عدم مداخله» و «احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده» به عنوان اصول لازم الرعایه از سوی هیاتهای نمایندگی دولتها مجال طرح می یابند. در ادامه به برخی از مصادیق سو استفاده از مصونیتها اشاره نموده، در پایان به ضمانت اجرای سو استفاده از مصونیتها خواهیم پرداخت.. کلیدواژگان: مصونیت سیاسی، حقوق دیپلماتیک، حقوق بین الملل