حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت¬های حقوق بین الملل و حقوق اسلام)
83 بازدید
محل نشر: مجله حقوق بشر دانشگاه مفید (وی‍ژه نامه حقوق کودک) پاییز و زمستان 1386 بهار و تا
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی