جایگاه تئوری استنصار در آموزه های قران کریم
52 بازدید
محل نشر: همایش بین المللی حقوق عمومی در قران- دانشگاه شهید بهشتی تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی