جایگاه اصول کلی حقوقی در اسلام و حقوق بین الملل همخوانی ملل متمدن و متدین
44 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات جامعه بین المللی و حقوق بین¬الملل در قرن 21، مجموعه مقالات در نکود
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی